Podmínky soutěže Piercingate

Podmínky soutěže:

 1. Pořadatel a organizátor soutěže: Jan Mejsnar, Vackova 382, 463 12  Liberec 23, IČO: 032 00 892
 2. Doba trvání soutěže: Je uvedena na formuláři.
 3. Účastníci soutěže: Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území ČR či SR. Účastník musí vyplnit všechna povinně označená pole správně a pravdivě. Pokud nebude některé z polí vyplněno dle těchto podmínek, bude účastník ze soutěže vyloučen. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
 4. Princip soutěže a získání výhry: Každý účastník smí vyplnit soutěžní formulář pouze 1x! Pokud účastník pošle vyplněných formulářů více, bude se uvažovat vždy pouze první doručený formulář. Jako identifikační znaky zákazníka slouží jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 5. Výhra: Je uvedena na formuláři.
 6. Oznámení a předání výhry: Výherce bude o výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, kterou vyplnil ve formuláři. Výhra bude předána osobně na odběrním místě pořadatele nebo bude zaslána poštou na výhercem dodatečně sdělenou adresu a to do 2 týdnů od domluvení se o předání výhry. Nebude-li výherce reagovat na e-mailové oznámení o výhře (ani na dvojnásobnou urgenci) maximálně do 1 týdne, propadá výhra bez náhrady pořadateli. Pořadateli také propadne ve chvíli, kdy nebude výhercem po zaslání na dohodnout adresu vyzvednuta.
 7. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů: Účastí ve hře vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby pořadatel zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
 8. Zveřejnění pravidel: Tato oficiální pravidla jsou po celou dobu trvání soutěže dostupná na internetové stránce www.piercingate.cz/podminky-souteze.
 9. Doplňující podmínky soutěže:
  • Účastí soutěžící souhlasí s dodržováním těchto oficiálních podmínek.
  • Organizátor je oprávněn bez dalšího vyřadit ze soutěže účastníky, kteří dle výlučného posouzení pořadatele nehrají férově či nedodržují pravidla. Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.
  • Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídají za doručení zpráv.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uvede na této stránce.
  • Účast v soutěži nebo výhra není soudně vymahatelná a nevzniká na ni právní nárok.
  • Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí, tudíž nenese žádnou zodpovědnost za zavázky vůči účastníkům.